Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Welk product zoekt u?

Hier kunt u snel het juiste product vinden.
Vul een trefwoord of artikelnummer in:


Of selecteer hier uw keuze:

Algemene voorwaarden Akatherm BV

1.Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Akatherm BV, Panningen, gemeente Peel en Maas, Nederland, hierna Akatherm genoemd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Akatherm de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.

2.Acceptatie
Alle aanbiedingen van Akatherm zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald. Overeenkomsten
worden pas geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat ze door Akatherm schriftelijk zijn aanvaard
of bevestigd.

3.Levering
3.1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschieden leveringen af fabriek (EXW), Panningen, Nederland,
vanaf welk moment de goederen voor risico van de koper zijn. Alle leveringscondities gelden conform de Incoterms 2000.

3.2. Leveringstermijnen worden per transactie vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het moment van verzending van de aanvaarding of bevestiging van de order door Akatherm in overeenstemming met artikel 2. Indien door koper aan Akatherm bescheiden voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gesteld dienen te worden vangt de leveringstermijn pas aan op het moment dat Akatherm de bescheiden van koper heeft ontvangen.

3.3.De overeengekomen levertermijn kan nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen is gekomen. Bij niet tijdige levering dient Akatherm in gebreke te worden gesteld, waarbij haar alsnog een redelijke termijn voor nakoming moet worden gegund. Blijft levering alsdan wederom uit, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden, mits Akatherm in verzuim is. Akatherm zal evenwel nimmer schadeplichtig zijn ter zake van directe of indirecte schade, behoudens in geval van grove schuld of opzet.

4.Emballage
De producten worden geleverd in een voor wegtransport geschikte verpakking, zonder extra kosten. De verpakking
hoeft door koper niet geretourneerd te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.Prijzen
5.1 Prijzen zijn ex works (EXW, Incoterms 2000) Panningen, Nederland en zijn inclusief verpakking conform artikel 4 en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De prijzen luiden in Euro (€).

5.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen en buitenlandse valuta's, loonkosten, grondstofprijzen, invoerrechten, belastingen en andere heffingen.

5.3 Indien tengevolge van omstandigheden van buitengewone aard wijziging optreedt in een of meer van de in artikel

5.2 Genoemde factoren, voordat de levering heeft plaatsgevonden, heeft Akatherm het recht de prijzen naar redelijkheid aan te passen.

5.4 Indien de overeengekomen uiterste datum van levering wordt overschreden zullen prijsverhogingen die plaatsvinden na deze datum niet worden doorberekend tenzij de vertraagde levering gelegen is in omstandigheden buiten de schuld van Akatherm.

6.Betaling
6.1 Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden in Euro, zonder korting of beroep op enige compensatie, bij een Nederlandse bank in Nederland.

6.2 Indien betaling door middel van een Letter of Credit (verder: L/C) wordt overeengekomen dient dit een geconfirmeerd onherroepelijk L/C ten gunste van Akatherm te zijn. Het L/C zal de gehele contractsprijs dekken en zal door koper worden geopend bij een toonaangevende bank binnen 15 dagen na totstandkoming van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 2. Confirmatie dient te geschieden door een Nederlandse bank. Het L/C zal onderworpen zijn aan de "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision", ICC publicatie no. 500.

6.3 Onverminderd de Akatherm verder toekomende rechten, uit de wet of overeenkomst voortvloeiend zal, bij
gebreke van tijdige betaling, de koper geacht worden, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn en hem zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht, gelijk aan de wettelijke rente vastgesteld door De Nederlandse Bank, met 3%.

6.4 Alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, gemaakt door Akatherm als gevolg van de niet tijdige
betaling door koper en verband houdende met de invordering, daaronder begrepen de honoraria van door Akatherm voor de invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van koper.

7.Zekerheidsstelling
7.1 Akatherm is gerechtigd alvorens te leveren of met de aflevering voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen, danwel vooruitbetaling van koper te bedingen.

7.2 Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Akatherm het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen met vergoeding van de eventueel door hem geleden schade.

8.Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle verkochte en geleverde producten blijven eigendom van Akatherm totdat alle vorderingen van Akatherm uit
welken hoofde dan ook op koper, door koper aan Akatherm zijn voldaan, de inningskosten en rente bij die vorderingen inbegrepen.

8.2 Koper is niet gerechtigd deze producten, voordat de eigendom op hem zal overgaan, eventueel be- of verwerkt,
aan derden, in eigendom over te dragen. Niettemin is de koper bevoegd om de producten door te verkopen in de
normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper zal ten alle tijde er aan meewerken dat Akatherm zijn eigendomsrecht
kan effectueren.

9.Kwaliteit
Leveringen geschieden conform de overeengekomen specificaties. Akatherm draagt ervoor zorg dat de door haar
geleverde producten, op het moment van levering, voldoen aan de wettelijke veiligheids- en keuringseisen van het
land van bestemming.

10.Reclames
10.1 Binnen 14 dagen na ontvangst van de producten door koper dient koper de producten te inspecteren en Akatherm onverwijld schriftelijk, met vermelding van orderdatum, factuurnummer en artikelnummer, op de hoogte te stellen van eventuele klachten t.a.v. kwaliteit of kwantiteit van de producten. Gebreken die pas in latere instantie
kunnen worden geconstateerd dienen binnen 14 dagen na constatering aan Akatherm te worden gemeld. Bij niet
inachtneming van het voorgaande verliest koper elke aanspraak tegenover Akatherm terzake van genoemde gebreken.

10.2 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van koper niet op, tenzij koper hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft van Akatherm.

10.3 De producten kunnen slechts na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Akatherm voor haar rekening en risico worden geretourneerd.

11.Garantie
11.1 Akatherm garandeert de producten gedurende 6 maanden na ingebruikname. Indien en voorzover de producten niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen kwaliteitseisen zal Akatherm, naar eigen keuze, hetzij de desbetreffende producten vervangen, hetzij de producten naar de mate van de foutleverantie terugnemen en de koper voor de koopprijs crediteren, vooropgesteld dat de koper binnen de garantietermijn heeft gereclameerd in overeenstemming met artikel 10.

11.2 De aansprakelijkheid van Akatherm jegens koper en/of diens afnemers ter zake van geleverde producten tot
koper is beperkt tot nakoming van de in artikel 11.1 genoemde verplichting. Akatherm is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade uit welken hoofde of van welke aard dan ook.

11.3 Koper vrijwaart Akatherm tegen aanspraken van derden ter zake van schade verband houdende met of voortvloeiende uit de door Akatherm geleverde goederen.

11.4 Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de producten niet worden bewaard en/of gehanteerd overeenkomstig de bij de producten gevoegde voorschriften.

12.Ter beschikking gestelde informatie, advies en normen Informatie m.b.t. het verwerken en toepassen van de producten, technisch advies en eventuele andere gegevens worden door Akatherm naar beste wetenschap ter beschikking gesteld. Akatherm aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor door haar verstrekte gegevens. Een verwijzing naar normen dient slechts ter omschrijving van de producten en verschaft zodoende geen garantieverplichting jegens koper.

13.Industriële eigendom
13.1 Akatherm behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die zij heeft op het gebied van industriële en intellectuele eigendom in verband met de door haar geleverde producten en/of documentatie.

13.2 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het koper niet toegestaan om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam te voorzien.

14.Overmacht
14.1 Indien Akatherm haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van feiten en omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen invloed heeft, is Akatherm gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst jegens de koper tijdelijk op te schorten tot dat aan die omstandigheden of feiten een einde is gekomen. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan zes maanden aanhouden, of naar haar redelijk oordeel dreigen aan te houden, is Akatherm gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst, de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan wederpartij. Onverwijld na het ontstaan van de overmachtsituatie dient Akatherm de koper daarvan op de hoogte te stellen.

14.2 Tot feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 14.1 worden onder meer gerekend oorlog of daarop gelijkende situaties, staat van beleg, oproer, sabotage, boycot, epidemieën, natuurrampen of blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Ook vallen hieronder werkstaking, bezetting, blokkade, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen bij Akatherm en/of haar toeleveranciers, transportstoringen, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs en maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, export-, of productieverbod, en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Akatherm ontstaan.

15.Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Akatherm BV en de daaruit voortvloeiende verbintenissen,
waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.Geschillenbeslechting
Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen naar keuze van Akatherm worden berecht door de Nederlandse rechter bevoegd in het arrondissement waar Akatherm haar zetel heeft.

17.Opschriften
Het boven elk artikel geplaatste opschrift dient uitsluitend ter vergemakkelijking van de leesbaarheid. Aan deze
opschriften komt geen enkele inhoudelijke betekenis toe en deze hebben in het bijzonder geen invloed op de aard en omvang van de wederzijdse rechten en plichten.

18.Conversie
In geval een bepaling van een overeenkomst dan wel deze voorwaarden nietig wordt geacht, dan wel wordt vernietigd, zullen partijen zijn gebonden aan een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan vernietiging blootstaat.

Algemene voorwaarden Akatherm BV als pdf.


Website ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist. Website design door Beachhead